Heb je feedback of heb je vragen?

Stuur dan even een e-mail naar: support@wesummarize.com.
Zie hieronder de veelgestelde vragen:

Wat is WeSummarize?

WeSummarize is een (gratis) online service die doormiddel van kunstmatige intelligentie teksten analyseert en vervolgens samenvat.

Wie kan WeSummarize gebruiken?

WeSummarize is geschikt voor bedrijven, overheden, organisaties en individuen die teksten verwerken en / of samenvatten. De service is dan ook voor iedereen kosteloos beschikbaar.

Waarvoor kan ik WeSummarize gebruiken?

Je kunt WeSummarize gebruiken voor het genereren van samenvattingen van verschillende documenten. Enkele voorbeelden zijn: jaarverslagen, bedrijfsrapporten, ondernemingsplannen, syllabi, school/studie verslagen, vergaderstukken, notulen en onderzoeksrapporten.

Wat voor type bestanden kan ik uploaden?

WeSummarize ondersteunt op dit moment het uploaden van Word (.docx) bestanden. Het is (nog) niet mogelijk andere bestandstypen, zoals PDF of PowerPoint te uploaden.

Welke talen worden door WeSummarize ondersteund?

Momenteel is het mogelijk om Engels- en Nederlandstalige bestanden te uploaden.

Wat kost WeSummarize?

WeSummarize is gratis beschikbaar met beperkte functionaliteit. Voor volledige functionaliteit is binnenkort een WeSummarize Professional abonnement vereist.

Op welke platformen is WeSummarize beschikbaar?

Momenteel is WeSummarize alleen beschikbaar in de webbrowser.

Kan ik de gegenereerde samenvatting zelf aanpassen?

Voor gratis gebruikers is het niet mogelijk om de samenvatting aan te passen. WeSummarize Professional gebruikers ontvangen straks naast de standaard PDF wel een bewerkbaar Word document.

Algemene voorwaarden

Het eensluidend PDF bestand van onze algemene voorwaarden kunt u hier bekijken.

1 ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Deze algemene voorwaarden, incl. ons privacy beleid van persoonsgegevens, zijn van toepassing op alle Diensten (zoals hierna gedefinieerd) die WeSummarize.com (hierna WeSummarize) levert aan jou als gebruiker (hierna U) en de personen die door U worden opgegeven (hierna Ontvangers).

1.2 WeSummarize is eigendom van QA Metrics B.V. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Delft, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 29854962.

1.3 WeSummarize behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden aan te passen aan eventuele veranderingen in de dienstverlening van WeSummarize of daaraan gelieerde ondernemingen en veranderingen in relevante wet- en regelgeving.

2 BESCHRIJVING VAN ONZE DIENSTEN

2.1 WeSummarize biedt U de functionaliteit om op een snelle en handige manier een samenvatting te genereren van een document. Deze samenvatting kunt U vervolgens eenvoudig naar uzelf laten mailen en tevens naar andere geïnteresseerden waarvan door U het email adres wordt opgegeven.

2.2 WeSummarize kan samenvattingen genereren van het bestandsformaat Microsoft Word (.docx).

2.3 Zodra U een file hebt geüpload, wordt U verzocht uw emailadres in te voeren. Na invoer van uw emailadres krijgt U de mogelijkheid om ook de emailadressen van derden (Ontvangers) in te voeren waar U de samenvatting tevens naar wilt versturen.

2.4 Zodra U de emailadressen hebt ingevoerd dient U akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden.

2.5 Nadat U akkoord bent gegaan met deze Algemene Voorwaarden, wordt de geüploade file door middel van artificiële intelligentie geanalyseerd en wordt de belangrijkste beschikbaar gekomen metadata van het door U geüploade bestand aan U getoond.

2.6 Vervolgens wordt het document samengevat en in een pdf-formaat aan U, en eventueel door U opgegeven Ontvangers, per email verzonden.

3 VERTROUWELIJKE INFORMATIE

3.1 WeSummarize staat ervoor in dat alle ontvangen informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Informatie zal niet worden vrijgegeven aan derden, noch worden opgeslagen, verzameld of gebruikt. WeSummarize slaat geen documenten op, noch de geüploade files alsmede de aangeboden samenvattingen worden door WeSummarize opgeslagen. Alle geüploade bestanden worden na het maken van de samenvatting direct en automatisch gewist.

3.2 WeSummarize slaat wel het email adres op van U. Het email adres slaat WeSummarize op om U achteraf notificaties te kunnen doen van nieuw beschikbare producten en diensten van WeSummarize of gelieerde ondernemingen. Ook kunnen we het emailadres van U gebruiken voor het actief promoten van producten en / of diensten van adverteerders op onze website.

3.3 WeSummarize slaat tevens het IP adres op van U. Het IP adres van U wordt achterhaald en opgeslagen om te kunnen herleiden vanuit welk land U de site bezoekt. Dit om in de toekomst te kunnen bepalen in welke taal de WeSummarize site aan U wordt aangeboden.

3.4 U bent en blijft te allen tijde eigenaar van de informatie die U upload, en derhalve is WeSummarize niet aansprakelijk voor de inhoud van de geüploade documenten noch voor de inhoud van de samenvattingen.

3.5 Het risico van verlies of beschadiging van informatie tijdens of na het gebruik van de diensten van WeSummarize liggen bij U.

3.6 U dient, bij gebruik van onze Diensten, te garanderen dat U de toestemming heeft om documenten te uploaden, te verwerken, te verspreiden of op te slaan, conform de daarvoor geldende rechten van privacy (AVG) en intellectueel eigendom, zoals handelsmerken, dienstmerken, handel namen, logo's en copyright.

4 NIET TOEGESTAAN

4.1 WeSummarize is eigenaar van alle auteursrechten, handelsmerken, domeinen, logo's, beeldmerken, handelsgeheimen, octrooien en andere intellectuele-eigendomsrechten die verband houden met onze Diensten. U mag onze auteursrechten, handelsmerken, domeinen, logo's, beeldmerken, handelsgeheimen, octrooien of andere intellectuele-eigendomsrechten niet gebruiken, voor welk doeleinde dan ook, anders dan na schriftelijke toestemming van QA Metrics B.V.

4.2 U mag niet (en u mag anderen hierbij niet helpen): direct, indirect, door middel van geautomatiseerde of andere middelen, toegang verkrijgen tot onze Diensten, deze gebruiken, kopiëren, aanpassen of wijzigen, afgeleide werken maken op basis van onze Diensten, deze distribueren, licentiëren, sub-licentiëren, overdragen, vertonen, uitvoeren of anderszins exploiteren op een ontoelaatbare of niet-toegestane wijze of op een manier die ons, onze Diensten, systemen, onze gebruikers of anderen belast, belemmert of beschadigt.

Dit houdt in dat onder andere het volgende niet is toegestaan, rechtstreeks noch geautomatiseerd:

a) Aanmaken van accounts voor onze Diensten met behulp van niet-toegestane of geautomatiseerde middelen;

b) Verkrijgen of proberen te verkrijgen van onrechtmatige toegang tot onze Diensten of systemen;

c) Verstoren of onderbreken van de veiligheid, beveiliging of prestaties van onze Diensten;

d) Verzamelen van informatie van of over onze gebruikers op niet-toegestane of ontoelaatbare wijze;

e) Toepassen van reverse engineering op, wijzigen, aanpassen, maken van afgeleide werken op basis van, decompileren of extraheren van code van onze Diensten;

f) Versturen, opslaan of overdragen van virussen of andere schadelijke computercode via of naar onze Diensten;

g) Op niet-toegestane manier onze Diensten verkopen, doorverkopen of verhuren of hiervoor kosten in rekening brengen;

h) Distribueren of beschikbaar stellen van onze Diensten via een netwerk waar deze door meerdere apparaten tegelijkertijd kunnen worden gebruikt, tenzij zoals toegestaan door middel van hulpmiddelen die we uitdrukkelijk verstrekken via onze Diensten; of

i) Software of Application Programming Interfaces (API’s) maken die wezenlijk hetzelfde werken als onze Diensten en deze op niet-toegestane wijze aanbieden voor gebruik door derden.

4.3 Als voorwaarde om gebruik te maken van de Diensten van WeSummarize, stemt U ermee in geen documenten te uploaden, te verwerken, te verspreiden of op te slaan waarvan:

a) U het recht niet heeft om te kopiëren en / of over te dragen;

b) U hiermee inbreuk maakt op en / of inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten (inclusief gegevensbeschermingsrechten), en / of enige andere soort rechten;

c) U inbreuk of schending maakt op andere toepasselijke wet- of regelgeving;

d) Deze kinderpornografische of ander obsceen, lasterlijk, smadelijk, onfatsoenlijk of onwettige inhoud bevatten;

e) Deze racisme, geweld of haat uitdragen, aanwakkeren of kunnen veroorzaken;

f) Deze racisme of haat uitdragen, gericht op een individu of een groep, op basis van de etniciteit, geslacht, geloofsovertuiging, nationale afkomst, religieuze overtuiging, seksuele geaardheid of taal van zo'n persoon of groep.

4.4 U stemt ermee in de diensten van WeSummarize niet te gebruiken voor handelingen die onwettig of strafbaar zijn - of het faciliteren of promoten anderen om dit te doen.

4.5 WeSummarize is gerechtigd, in het geval van een vermoeden van een van bovenstaande genoemde inbreuken, de door U aangeboden content en / of via U ter beschikking gestelde gegevens of ondernomen activiteiten te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de Diensten op te schorten en U verdere toegang tot de website te weigeren.

5 PRIVACY VAN PERSOONSGEGEVENS

5.1 Door gebruik te maken van de Diensten van WeSummarize stemt U in met de verwerking door van uw persoonsgegevens (emailadres). Tevens stemt U in met de verwerking door van de persoonsgegevens (emailadressen) van Ontvangers die U aan WeSummarize verstrekt.

5.2 WeSummarize verwerkt persoonsgegevens (emailadressen) met als doel de door U gevraagde Diensten zo goed mogelijk te leveren. Ook gebruikt zij persoonsgegevens (emailadressen) van de Ontvangers voor het versturen van door U aangevraagde samenvatting(en).

5.3 WeSummarize wijst U nadrukkelijk op uw keuzemogelijkheid om uw persoonsgegevens (emailadres) niet te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat WeSummarize haar diensten niet aan U kan aanbieden.

5.4 WeSummarize bewaart de door U verstrekte persoonsgegevens (emailadressen) van U en door U opgegeven Ontvangers.

5.5 U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens (emailadres) die bij WeSummarize bekend zijn. U dient uw verzoek daartoe in te dienen via e-mail op privacy@wesummarize.com. WeSummarize zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens zal WeSummarize hier gehoor aan geven en haar dienstverlening aan u staken.

5.6 Indien U een klacht heeft over de manier waarop WeSummarize de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt verzoeken wij U om deze klacht eerst aan WeSummarize kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail doen via privacy@wesummarize.com. WeSummarize zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien U ontevreden bent over de manier waarop WeSummarize uw klacht behandelt kunt U zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

6 GARANTIE

6.1 WeSummarize is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de Diensten. U dient te allen tijden de samenvatting(en) na ontvangst te controleren.

6.2 WeSummarize garandeert geen beschikbaarheid, performance en security van de website en de daarop aangeboden Diensten.

6.3 WeSummarize garandeert niet dat de website en de daarop aangeboden Diensten zonder onderbreking of fouten zullen werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd. Het gebruik van de website en de daarop aangeboden Diensten is volledig voor risico van U.

7 AANSPRAKELIJKHEID

7.1 WeSummarize aanvaardt geen enkele verplichting tot schadevergoeding welke zich kunnen voordoen tijdens en na gebruik van de Diensten van WeSummarize.

7.2 U vrijwaart WeSummarize voor claims, incidenten, aansprakelijkheden, procedures, schades, verliezen, schades die voortvloeien of op enigerlei wijze verband houden met de toegang van U tot WeSummarize en / of het gebruik van de Diensten.

7.3 U vrijwaart WeSummarize voor claims, incidenten, aansprakelijkheden, procedures, schades, verliezen, schades van derden inclusief Ontvangers, die voortvloeien of op enigerlei wijze verband houden met de toegang van U tot WeSummarize en / of het gebruik van de Diensten.

8 TOEPASSELIJK RECHT

8.1 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Laatst gewijzigd op 26 februari 2018.

Adverteren op WeSummarize.com?

Dat kan. Bedrijven die willen adverteren zijn van harte welkom bij WeSummarize.com. We kunnen u advertentie ruimte bieden in het rechtervlak van onze site. Dit formaat zorgt ervoor dat uw boodschap maximale aandacht krijgt van onze gebruikers. Ook wordt uw advertentie heel mooi zichtbaar gemaakt op mobiele devices zoals tablet en smartphone.

Advertentieruimte bij WeSummarize

Indien u voor uw bedrijf meer informatie wenst met betrekking tot de advertentie mogelijkheden bij WeSummarize.com kunt u een e-mail sturen naar:
advertise@wesummarize.com.

Snel en eenvoudig samenvatten

WeSummarize, opgericht in 2018, is de makkelijkste manier om documenten snel en eenvoudig samen te vatten.

WeSummarize maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om slimme oplossingen te ontwikkelen voor het gemakkelijk verwerken van teksten.

Samenvatting genereren met onze tool

Onze unieke online tool is ontwikkeld voor het eenvoudig en efficiënt analyseren en samenvatten van (grote) tekstbestanden. Upload jouw Word bestand en ontvang een samenvatting in PDF formaat direct in je mailbox.

We bestaan uit een team van professionals en ondernemers die oplossingen bouwen voor scholieren, studenten, medewerkers van bedrijven en overheden waardoor ze eenvoudiger tekst kunnen analyseren, interpreteren en verwerken.

Indien u voor uw bedrijf ook slimme oplossingen wil ontwikkelen kunt u een e-mail sturen naar: support@wesummarize.com.

U bent afgemeld

U bent afgemeld voor onze nieuwsbrief.

Zodra je opnieuw een samenvatting maakt op WeSummarize.com en akkoord gaat met onze algemene voorwaarden, dan bent u automatisch aangemeld voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor het gebruiken van WeSummarize!

U was afgemeld

U was afgemeld voor onze nieuwsbrief.

Zodra je opnieuw een samenvatting maakt op WeSummarize.com en akkoord gaat met onze algemene voorwaarden, dan bent u automatisch aangemeld voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor het gebruiken van WeSummarize!

Ik ben zeer tevreden met de samenvatting

Feedback verwerken
Klaar!

Uw feedback is verwerkt

Bedankt voor het gebruiken van WeSummarize!

Ik ben niet tevreden met de samenvatting

Feedback verwerken
Klaar!

Uw feedback is verwerkt

Bedankt voor het gebruiken van WeSummarize!

Pagina niet gevonden (404)

Oeps, deze pagina bestaat niet (meer).

Wilt u snel en eenvoudig een document samenvatten? Gebruik dan onze unieke tool. Upload direct uw eerste document.